ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 1 : تراکم / توزیع ویلیامز

درس 1 : تراکم / توزیع ویلیامز

در این درس قصد داریم اندیکاتور تراکم/توزیع ویلیامز را معرفی کنیم و نحوه محاسبه و کاربرد آن را مورد بررسی قرار دهیم.

تراکم/ توزیع ویلیامز

کاربرد در : پنجره جدید

نوع نموار: فقط تعاملی

تراکم اصطلاحی است که برای توصیف بازار کنترل­­ شده توسط خریداران به ­­کار می­­ رود؛ درحالی ­­که توزیع به­­ وسیله بازار کنترل ­شده توسط فروشندگان تعریف می­­ شود.

ویلیامز این اندیکاتور در گردش را براساس واگرایی معرفی می ­­کند:

  • توزیع سهام زمانی را نشان می دهد که سهام به سقف قیمت جدید برسد و اندیکاتور A/D نتواند به سقف قیمت جدید برسد. فروش
  • تراکم سهام زمانی را نشان می­­ دهد که سهام کف قیمت جدید را ایجاد کند و اندیکاتور A/D نتواند به کف قیمت جدید برسد. خرید

نمودار نمونه

 نمودار نمونه

محاسبه:

برای محاسبه اندیکاتور تراکم/توزیع ویلیامز، ابتدا سقف قیمت واقعی ("TRH) و کف قیمت واقعی ("TRL") را تعیین کنید.

TRH = قیمت بسته ­­شدن دیروز یا بالاترین قیمت امروز، هرکدام که بیشتر است

قیمت بسته شدن دیروز یا پائین­­ ترین قیمت امروز، هرکدام که کمتر است = TRL

تراکم/توزیع ویلیامز آنگاه با مقایسه قیمت بسته­­­ شدن امروز با قیمت بسته­­ شدن دیروز تعیین می­­ شود.

اگر قیمت بسته­­ شدن امروز، بیشتر از قیمت بسته­­ شدن دیروز باشد:

TRL – قیمت بسته شدن امروز = A/D امروز

اگر قیمت بسته­­ شدن امروز، کمتر از قیمت بسته­­ شدن دیروز باشد:

TRL – قیمت بسته­­ شدن امروز = A/D امروز

اگر قیمت بسته ­­شدن امروز برابر با قیمت بسته ­­شدن دیروز باشد:

0 = A/D امروز

اندیکاتور تراکم/توزیع ویلیامز مجموع تجمیعی این مقادیر روزانه است.

A/D ویلیامز دیروز + A/D امروز = A/D ویلیامز

آنگاه نمودار میله ­­ای(بارچارت) میانگین متحرک 14 روزه، نتایج را برای هموارسازی به­­ کارمی ­­گیرد.

  

پارامترهای پیش­­ فرض:

مدت زمان: 14 روز